Slide background

Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracovávání


Společnost J&T REAL ESTATE CZ, a. s., IČO: 28255534, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 620/3, PSČ: 186 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14075 (dále jako „Správce“) zpracovává veškeré osobní údaje osob v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy a právem Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále i jako „GDPR“).

Zásady platí pro Správce, a to včetně všech dceřiných společností uspořádaných v jeho holdingové struktuře.

Správce a společnosti v jeho skupině berou ochranu osobních údajů velmi vážně a s osobními údaji při výkonu podnikatelské činnosti nakládají vždy zodpovědně a opatrně. Správce usiluje o transparentní a korektní zpracování všech osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Implementací těchto zásad ochrany osobních údajů napříč společnostmi ve skupině Správce budou minimalizována rizika porušení zabezpečení osobních údajů.

Z jakých důvodů údaje zpracováváme
Informace a osobní údaje zpracováváme ze tří hlavních důvodů.

 1. Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah).
 2. Analýza dat a reklamní účely – záznam vyplývající z provozování činnosti.
 3. Na základě souhlasu, který lze odvolat.

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem
Správce zpracovává tyto osobní údaje v rozsahu:

 • Jméno a příjmení, akademický titul.
 • Poštovní adresa.
 • E-mail.
 • Telefonní číslo apod.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účely:

 • Příprava, plnění a evidence uzavřených smluv.
 • Zajištění kvality poskytovaných služeb klientům.
 • Plnění zákonných povinností Správce.
 • Daňové a účetní účely.
 • Ochrana majetku a osob.
 • Přímý marketing.

Údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích ze smlouvy, či souvisejících se smlouvou budou osobní údaje uchovávány po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména podle obecných a speciálních promlčecích lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoli zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu: info@jtre.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Dle GDPR máte právo:

 • Vzít souhlas kdykoli zpět.
 • Požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požádat o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů.
 • V případě pochybností ohledně dodržování povinností při zpracování osobních údajů se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zdroje osobních údajů

Správce získává osobní údaje zejména přímo od subjektů osobních údajů, výjimečně od třetích osob, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické či listinné pošty. Správce dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, rejstříků či od orgánů státní správy. Z důvodu ochrany osob a majetku mohou být některé prostory sídla Správce monitorovány kamerovým systémem (například se jedná o prostory vchodů do budovy, prostory výtahů a vchodů do kanceláří).

Kdo má přístup k  osobním údajům

Osobní údaje Správce zpracovává pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě jsou osobní údaje uchovávané v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření zaměstnanci.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám

Jaká máte práva

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání Vašich údajů, pokud tomu nebrání legislativní účel. Taktéž máte právo na získání informací, jak je s Vašimi údaji nakládáno. Subjekty údajů mohou uplatnění svých práv požadovat prostřednictvím písemné nebo ústní žádosti.

Správce podniká vždy všechny kroky nutné k tomu, aby subjekty údajů mohly vykonávat svá práva stanovená GDPR.

J&T REAL ESTATE CZ, a. s.

Tvoříme vize a nadčasové hodnoty
obdivované po generace

Contact

J&T Real Estate

J&T REAL ESTATE CZ, A. S.

Společnost vedená
u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka č. 14075
IČ: 28255534
DIČ: CZ28255534

Company headquarters

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8 - Karlín
+420 221 710 561
info@jtre.cz

Copyright 2022 jtre.cz. All rights reserved.

Developed and designed by Wextra.cz

Building excellence.
Enriching life.